bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

  • Wstęp 
I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej   http://lo1milicz.pl/smod221/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu http://lo1milicz.pl/smod221/
• Daty publikacji i aktualizacji 
1. Data publikacji strony internetowej – 27.10.2020
1. Strona aktualizowana jest na bieżąco. 
• Status pod względem zgodności z ustawą 
Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest: 
- w pełni zgodna pod względem technicznym, 
- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: 
• pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie); 
• serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie; 
• nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 
• Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.10.20  
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. 
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
• Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 


1. Pod adresem http://lo1milicz.pl/smod221/ dostępne są dane teleadresowe siedziby I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu
I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu
ul. 11 Listopada 5
56-300 Milicz
Tel. 713840012 – sekretariat 
E-mail: lo1milicz@op.pl
Pod adresem http://lo1milicz.pl/smod221/  dostępny jest numer telefonu 713840012, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. 
Powyższą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 
 
• Informacje na temat procedury odwoławczej 
1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1. 
 
• Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 
https://www.rpo.gov.pl/pl 
 
• Dostępność architektoniczna 
1. Parter budynku częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się od strony ulicy Grota Roweckiego oraz 11 Listopada.
2. W celu przywołania urzędnika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 713840012. Budynek nie jest wyposażony w windę. 
3. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych. 
 
• Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 
Szkoła może zorganizować tłumacza języka migowego w ciągu 2-3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby. Opublikował: Marcin Chytry
Publikacja dnia: 18.03.2021
Podpisał: Marcin Chytry
Dokument z dnia: 18.03.2021
Dokument oglądany razy: 135