Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej jest wyjątkowym przedsięwzięciem edukacyjnym wykraczającym daleko poza ramy szkół w ramach edukacji formalnej.

W działaniach bezpośrednich wyraża się to poprzez: upowszechnianie w szkołach należących do Rodziny wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania naukowe i dokumenty dotyczące dziejów Polski oraz losów obywateli w ostatnich latach; upowszechnienie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej; kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz postawy wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za więź z przeszłością, a także za przyszłość swojej Ojczyzny; inicjowanie ciekawych form aktywności uczniów i nauczycieli, stworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk między szkołami.