Nauczyciele biorący udział w Programie podnieśli swoje kompetencje w zakresie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz pracy zespołowej. Dzięki szkoleniowej Radzie Pedagogicznej z zakresu stosowania TIK oraz uczestnictwie w licznych webinariach, nauczyciele mieli okazję wzbogacić i unowocześnić swój warsztat pracy dydaktycznej.

Bez wątpienia zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem aplikacji przeznaczonych do nauki poszczególnych przedmiotów są bardziej atrakcyjne. Nauczyciele mogą integrować treści interdyscyplinarne, uczyć korzystania z różnych źródeł informacji oraz stosowania krytycznej oceny treści informacji oferowanych przez Internet. Można zaobserwować, iż dzięki stosowaniu TIK na zajęciach wzrasta aktywność uczniów, ich zaangażowanie na lekcjach, samodzielność oraz odpowiedzialność za efekty własnego uczenia się. Zastosowanie TIK pozwala uczniom wykorzystywać wiele zmysłów w tym samym czasie (wzrok, słuch), dzięki czemu mogą oni łatwiej zapamiętywać poznane treści, a także rozwijać kompetencje twórcze.Szkoła, dzięki wykorzystaniu zasobów TIK, zapewnia uczniom warunki do rozwoju kompetencji potrzebnych do funkcjonowania w świecie, którego nieodłącznym składnikiem są nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. TIK zdecydowanie wspomaga nauczyciela w poszukiwaniu nowych sposobów nauczania i kształcenia uczniów. Daje nowe możliwości w przygotowywaniu sprawdzianów, sprawdzaniu wiedzy i umiejętności uczniów, w procesie uczenia się i powtarzania określonych partii materiału, doskonalenia przez ucznia nabytych umiejętności.

Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 17 000zł.