ZASADY REKRUTACJI

I

Po pierwszym semestrze klasy pierwszej uczniowie będą rozszerzać wybrane przez siebie trzy przedmioty spośród następujących do wyboru: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka.

 

II

W pierwszym semestrze klasy pierwszej uczniowie mają jednakową siatkę godzin i dopiero w drugim semestrze realizują nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Uczniowie składając podanie, deklarują, który przedmiot - historia, czy jeden z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) będą rozszerzać. Wybór pozostałych dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym nastąpi pod koniec pierwszego semestru klasy pierwszej.

 

III

Szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych; zapewnia warunki gwarantujące ich rozwój oraz rehabilitację społeczną.

 

IV

W kwietniu lub w maju 2018 roku, po uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum, dyrekcja I LO proponuje spotkanie z uczniami w celu przedstawienia oferty edukacyjnej dla uczniów. Szkoła zorganizuje również „Dzień otwarty” – 24 kwietnia 2018, na które zaprosimy zainteresowanych uczniów.

 

V

Zasady rekrutacji. Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów:

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – max 100 pkt:
Wynik egzaminu wyrażony w procentach z:
• języka polskiego,
• historii i wiedzy o społeczeństwie,
• matematyki,
• przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14).

 

2. Za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum wyrażone w stopniu (max 72 pkt):
• celującym – przyznaje się po 18 punktów;
• bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
• dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
• dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
• dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

Punkty naliczane są z następujących czterech przedmiotów:
• język polski
• matematyka
• język obcy kontynuowany
• historia lub przedmiot przyrodniczy (biologia, chemia, fizyka, geografia – przedmiot wskazany na podaniu jako rozszerzany od drugiego semestru)

 

3. Dodatkowe punkty (max 28) przyznaje się za:

a) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

b) Za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz Zarządzeniem nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim) – max 18 punktów.

c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

VI

Wymagane dokumenty i terminy ich składania:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem jednego przedmiotu rozszerzonego – od 1 czerwca do 20 czerwca 2018 roku.

 

2. W terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. do podania o przyjęcia do szkoły należy dołączyć :
a) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał lub kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
b) dwie fotografie,
c) kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych uznanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,
d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.

 

VII

Kwalifikowanie do szkół:

1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do I Liceum nastąpi nie później niż 29 czerwca 2018 roku.

2. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkół są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w I Liceum najpóźniej do godziny 10:00 4 lipca 2018r., przedkładając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

3. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych nastąpi najpóźniej 13 lipca 2018 r. o godzinie 13:00.

 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARMII KRAJOWEJ W MILICZU

 

 

PODANIE DO I LO