Springe 2017
Wycieczka klasy akademickiej
XVII Powiatowy Konkurs Młodych Informatyków
Wycieczka do Poznania

Podanie do I LO (.doc)

Podanie do I LO (.pdf)

I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu OFERTA SZKOŁY!

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

 I. Po klasie pierwszej uczniowie będą rozszerzać wybrane przez siebie trzy przedmioty spośród następujących do wyboru: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka.


II. W klasie pierwszej uczniowie mają jednakową siatkę godzin i dopiero w klasie drugiej realizują nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Uczniowie składając podanie, deklarują, który przedmiot - historia, czy jeden z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) będą rozszerzać od klasy drugiej. Wybór pozostałych dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym nastąpi pod koniec klasy pierwszej.


III. Szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych; zapewnia warunki gwarantujące ich rozwój oraz rehabilitację społeczną.


IV. Zasady rekrutacji. Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów:
1) Wyniki egzaminu gimnazjalnego – max 100 pkt:
Wynik egzaminu wyrażony w procentach z:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70 x 0,2 = 14).


2) Za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum wyrażone w stopniu (max 72 pkt):
- celującym – przyznaje się po 18 punktów;
- bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
- dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
Punkty naliczane są z następujących czterech przedmiotów:
- język polski
- matematyka
- język obcy kontynuowany
- historia lub przedmiot przyrodniczy (biologia, chemia, fizyka, geografia – przedmiot wskazany na podaniu jako rozszerzany od klasy II)


3) Dodatkowe punkty (max 28) przyznaje się za:
a) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
b) Za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz Zarządzeniem nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17 w województwie dolnośląskim) – max 18 punktów.
c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.


V. Wymagane dokumenty i terminy ich składania:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem jednego przedmiotu rozszerzonego – od 1 czerwca do 21 czerwca 2017 roku.
2. W terminie od 23 do 27 czerwca 2017 r. do podania o przyjęcia do szkoły należy dołączyć :
a) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
b) dwie fotografie,
c) kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych uznanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,
d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.


VI. Kwalifikowanie do szkół:
1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do I Liceum nastąpi nie później niż 30 czerwca 2017 roku.
2. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkół są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w I Liceum najpóźniej do godziny 10:00 4 lipca 2017 r., przedkładając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
3. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych nastąpi najpóźniej 19 lipca 2017 r. o godzinie 13:00.