Dzień z prawem na SWPS
Vice mistrzostwo I LO - piłka nożna halowa dziewcząt
Euroweek 2020
I miejsce - piłka nożna halowa I LO!!!
stypendia pomostowe  Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.

 

Aby ubiegać się o stypendium w XV edycji programu (2016/2017) musisz:

- ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,
- zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
- pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

- pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

 

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych ANR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) – SEGMENT IA

lub

    być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) – SEGMENT IB

lub

    być wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka), lub członkiem rodziny wielodzietnej – SEGMENT IC

lub

    posiadać rekomendację lokalnej NGO – lista organizacji biorących udział w XV edycji – SEGMENT II

 

Więcej informacji: http://www.stypendia-pomostowe.pl/